Zakres działalności


Zakresy działania komórek organizacyjnych

 

SEKCJA WSPARCIA RODZIN, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Sekcja Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej realizuje swoje zadania poprzez Zespoły:

 1. ds. rodzinnej pieczy zastępczej,

 2. ds. świadczeń,

 3. ds. poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

  1. Do zadań zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności należy:

              1) organizowanie rodzinnej opieki zastępczej poprzez:

a) podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób  

    dopełnienia funkcji rodziny zastępczej,

b) przyjmowanie wniosków małżeństw lub osób o ustanowienie ich rodziną zastępczą   

    w tym rodziną zastępczą zawodową lub rodzinnym domem dziecka,

c) badanie warunków umożliwiających kwalifikowanie rodzin lub osób do pełnienia funkcji

    rodziny zastępczej,

d) organizowanie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

    lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

e) współpracę z ośrodkami adopcyjnymi,

f) współpracę z wydziałami rodzinnymi sądów w zakresie umieszczania dzieci
   w pieczy zastępczej,

g) prowadzenie rejestru rodzin zastępczych i przekazywanie do sądu zgodnie
    z upoważnieniem „Starosty”,

h) okresowe wizytowanie rodzin zastępczych w celu oceny wywiązywania się tych rodzin

     z pełnionej funkcji,

i) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę

    zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia,

j) współpracę ze środowiskiem lokalnym,

k) kierowanie do odpowiednich specjalistów w celu wsparcia psychologicznegolub

    objęcia terapią rodzinną osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci

    pozostające pod ich opieką,

l) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej

   pieczy zastępczej,

m) dokonywanie okresowej oceny rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny

     dom dziecka,

n) organizowanie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę

     zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

o) prowadzenie pracy środowiskowej z rodzinami zastępczymi i umieszczonymi
    w nich dziećmi przez pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy   

    zastępczej,

p) kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych do placówek

    opiekuńczo – wychowawczych,

r) koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków
   opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze,

s) opracowywanie oraz realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie,

t) prowadzenie mieszkań chronionych,

u) prowadzenie kampanii informacyjnych związanych z promocją rodzicielstwa
    zastępczego,

v) realizacja zadań wynikających z programów celowych w oparciu o środki
    pozyskiwane z funduszy zewnętrznych,

w) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka.

1. kadrę zespołu stanowią:

a) pedagog,

b) psycholog,

c) specjalista pracy socjalnej,

d) pracownicy socjalni,

e) koordynatorzy i młodsi koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. Do zadań zespołu ds. świadczeń, w szczególności należy:

 1. przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu wydania decyzji administracyjnych określających:

a) wysokość miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz innych świadczeń,

b) wysokość odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej,

c) przyznania lub odmowy świadczeń pieniężnych i rzeczowych dla
wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze,
schroniska dla nieletnich,

 

 1. wydawanie skierowań dla dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych do
  placówek opiekuńczo – wychowawczych,

 2. koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków opuszczających
  rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich,

 3. przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu zawierania przez Starostę Wodzisławskiego umów powierzenia pod opiekę dzieci rodzinom
  zastępczym zawodowym, pomocowym oraz prowadzącym rodzinne domy
  dziecka,

 4. prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

 5. prowadzenie postępowań mających na celu wyegzekwowanie od osób zobowiązanych należnych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym pozwów alimentacyjnych,

 6. zgłaszanie do biura informacji gospodarczej, informacji o powstaniu zaległości
  z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 7. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwym jednostkom

również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego POMOST oraz CAS,

 1. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla gmin w sprawie zwrotu poniesionych

wydatków za dziecko umieszczone w pieczy zastępczej,

 1. prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem dzieci w zakładach opiekuńczo
  – leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub w zakładach rehabilitacji leczniczej.

 

3. Do zadań zespołu ds. poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej

w szczególności należy:

 

1) prowadzenie terapii rodzinnej,

2) udzielanie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego,
pedagogicznego,

3) współpraca ze specjalistycznymi instytucjami działającymi na terenie powiatu,

4) prowadzenie rejestru osób którym udzielono pomocy,

5) prowadzenie bazy danych służb i instytucji pomocowych,

6) przygotowywanie okresowych sprawozdań w tym w formie elektronicznej
i przekazywanie ich właściwym instytucjom,

7) udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej w zależności od
potrzeb, w tym w miejscu zdarzenia sytuacji losowej.

 

SEKCJA REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, PROJEKTÓW ORAZ WSPARCIA UCHODŹCÓW

Do zadań Sekcji Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców
w szczególności należy:

 

 

 1. przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach zadań
  z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy,

 2. analiza tych wniosków pod względem formalnym, przyznawanie dofinansowania stosownie do możliwości finansowych powiatu na dany rok,

 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
  niepełnosprawnych,

 4. udzielanie osobom niepełnosprawnym specjalistycznego poradnictwa,

 5. nadzór nad warsztatami terapii zajęciowej,

 6. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych:

  1. umieszczeniu i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

  2. skierowaniu i odpłatności w ośrodkach wsparcia,

 7. nadzór nad domami pomocy społecznej i ośrodkami wsparcia,

 8. bieżąca współpraca z kierownictwem domów pomocy społecznej ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej,

 9. organizowanie posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,

 10. przygotowywanie okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych

 11. z przyznawanych świadczeń, w tym w wersji elektronicznej,

 12. przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów uchwał Rady Powiatu

dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,

 1. realizacja zadań wynikających z programów celowych Państwowego Funduszu
  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 2. realizacja zadań w ramach pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu
  Społecznego,

 3. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
  zezwolenie na pobyt czasowy.

 

SEKCJA FINANSOWA

Do zadań Sekcji Finansowej w szczególności należy:

 

 1. przeprowadzanie zamówień publicznych w „Centrum”,

 2. formalno – rachunkowy nadzór nad sprawami finansowymi „Centrum”, w tym nad

środkami pozyskanymi z funduszy celowych,

 1. terminowość wpłat i wypłat zobowiązań,

 2. prowadzenie kasy „Centrum”,

 3. współpraca ze Skarbnikiem Powiatu i Wydziałem Finansowo-Budżetowym Starostwa

Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej,

 1. rzetelne zabezpieczanie dokumentacji,

 2. przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych, w tym w wersji

elektronicznej.

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA, KADR I KONTROLI

Do zadań Sekcji Organizacyjnej, Kadr i Kontroli w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw organizacyjnych „Centrum”,

 2. organizacja prawidłowego zabezpieczenia technicznego budynku,

 3. współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego w zakresie spraw administracyjno-

- organizacyjnych,

 1. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz Sesje Rady

Powiatu,

 1. przygotowywanie procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze w tym

kierownicze stanowiska urzędnicze w „Centrum” oraz dyrektorów jednostek
organizacyjnych podległych „Centrum”,

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników „Centrum” oraz dyrektorów jednostek

organizacyjnych podległych „Centrum”,

 1. rejestracja pism przychodzących i wychodzących z „Centrum”,

 2. rzetelne zabezpieczanie dokumentacji,

 3. prowadzenie archiwum zakładowego,

 4. prowadzenie kontroli wewnętrznej,

 5. wykonywanie czynności kontrolnych w jednostkach podległych wraz z pracownikiem merytorycznym danej Sekcji,

 6. organizacja szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Wodzisławskiego,
 7. przygotowywanie okresowych sprawozdań merytorycznych oraz przekazywanie ich

właściwym jednostkom również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu

informatycznego,

14. realizacja zadań obronnych powiatu, wynikających z ustawy o powszechnym

obowiązku obrony RP.

 

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Witoszek
email: olas211@op.pl
, w dniu:  29‑01‑2011 04:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  29‑01‑2011 04:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2017 18:01:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie